Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie en videografie door Patrick de Leeuw, handelend onder de naam:

DE LEEUW Fotografie & Film.


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • DE LEEUW Fotografie & Film: gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer;
  • Offerte: een aanbod/voorstel van DE LEEUW Fotografie & Film aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan;
  • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen DE LEEUW Fotografie & Film en opdrachtgever;Opdracht: de dienst of het product dat door DE LEEUW Fotografie & Film geleverd gaat worden;
  • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee DE LEEUW Fotografie & Film de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden;
  • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst;
  • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever;
  • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912; Aw.: Auteurswet 1912;
  • Werk(en): een foto of een videoproductie, alsmede andere vastleggingen van geluid, beeld en informatiedragers, gemaakt door DE LEEUW Fotografie & Film.


Artikel 2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen DE LEEUW Fotografie & Film en opdrachtgever, inclusief offertes, werkzaamheden, opdrachten en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


Artikel 3. Offerte

3.1 Op verzoek kan er een offerte worden samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven;

3.2 Wanneer van toepassing wordt het offertebedrag zo veel mogelijk gespecificeerd en toegelicht;

3.3 Offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf afgiftedatum;

3.4 De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

3.5 Aan een Offerte of kennismakingsgesprek zelf zijn geen kosten verbonden;

3.6 Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.


Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat DE LEEUW Fotografie & Film de inhoud van de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen;

4.2 De inhoud van de opdracht wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van DE LEEUW Fotografie & Film en deze algemene voorwaarden;

4.3 DE LEEUW Fotografie & Film heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren;

4.4 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. In geval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden;

4.5 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door DE LEEUW Fotografie & Film gebruikelijk gehanteerde vergoeding, naar redelijkheid en billijkheid nader te bepalen, van toepassing.


Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1 DE LEEUW Fotografie & Film voert de opdracht uit naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt;

5.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken;

5.3 DE LEEUW Fotografie & Film spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor DE LEEUW Fotografie & Film zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen;

5.4 De opdrachtgever zal DE LEEUW Fotografie & Film steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie niet tijdig aan DE LEEUW Fotografie & Film is verstrekt en/of de in redelijkheid benodigde faciliteiten niet zijn verschaft, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen;

5.5 Fotografie en film zijn een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. DE LEEUW Fotografie & Film heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren;

5.6 Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal DE LEEUW Fotografie & Film de opdrachtgever tijdig inlichten. Meerwerk wordt naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag, gespecificeerd in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 6. Factuur en betaling

6.1 In beginsel zal aan opdrachtgever bij het einde van de opdracht een factuur worden gestuurd voor de uitvoering van de Opdracht. Gefactureerd wordt ook indien de opdrachtgever het geleverde niet gebruikt. Bij omvangrijke opdrachten vindt facturering geheel of in delen vooraf plaats;

6.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

6.3 Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is DE LEEUW Fotografie & Film alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 2% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

6.4 Alle door DE LEEUW Fotografie & Film gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;

6.5 Geen enkel gebruik van het geleverde werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van DE LEEUW Fotografie & Film nog niet volledig heeft voldaan;

Artikel 7. Annulering

7.1 Bij annulering van de opdracht die plaatsvindt op een moment dat gelegen is vóór zes weken voor de geplande eerste werkzaamheden door DE LEEUW Fotografie & Film, wordt geen vergoeding in rekening gebracht;7.2 Bij annuleringen korter dan zes weken voor de geplande eerste werkzaamheden door DE LEEUW Fotografie & Film, heeft zij recht op een vergoeding van minimaal 10% van het geoffreerde bedrag voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht;7.3 Als er reeds werkzaamheden zijn verricht (zoals voorbereidingen dan wel uitvoering dan wel mogelijke reserveringen i.v.m. de opdracht), brengt DE LEEUW Fotografie & Film daarvoor een vergoeding in rekening op basis van de reeds bestede kosten en/of uren in relatie tot totaal aantal geprognotiseerde uren;


Artikel 8. Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die DE LEEUW Fotografie & Film of opdrachtgever niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van opdrachtnemer of opdrachtgever, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van opdrachtnemer of opdrachtgever komt;

8.2 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop DE LEEUW Fotografie & Film of opdrachtgever geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt is opdrachtnemer of opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden;

8.3 In geval van overmacht kan opdrachtgever geen vergoeding van geleden schade van DE LEEUW Fotografie & Film vorderen.


Artikel 9. Auteursrecht

9.1 Elk gebruik van in het kader van de opdracht ontwikkelde werken die niet zijn overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van DE LEEUW Fotografie & Film;

9.2 Bij inbreuk komt DE LEEUW Fotografie & Film een vergoeding toe ter hoogte van driemaal de door de opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding;

9.3 Tijdens een publicatie van werk van I DE LEEUW Fotografie & Film dient de naam van DE LEEUW Fotografie & Film duidelijk te worden vermeld;

9.4 DE LEEUW Fotografie & Film houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de Opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de Opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij eventregistraties, interne vertrouwelijke beelden e.d.).


Artikel 10. Portretrecht

10.1 De Opdrachtgever/geportretteerde geeft door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden toestemming aan DE LEEUW Fotografie & Film om zijn/haar foto’s of video te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen;

10.2 Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij DE LEEUW Fotografie & Film schriftelijk bekend gemaakt te worden;

10.3 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van DE LEEUW Fotografie & Film ten opzichte van de opdrachtgever, is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomene uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde inspanningsverplichting;

11.2 De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, al dan niet veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat DE LEEUW Fotografie & Film voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen;

11.3 DE LEEUW Fotografie & Film accepteert geen aansprakelijkheid voor gederfde inkomsten, geleden verlies of welke schade dan ook, geleden als gevolg van het niet, niet juist of onvoldoende uitvoeren van de opdracht;

11.4 Opdrachtgever is gehouden DE LEEUW Fotografie & Film schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van DE LEEUW Fotografie & Film ten behoeve van opdrachtgever;1

1.5 DE LEEUW Fotografie & Film is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden, bijvoorbeeld tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, DE LEEUW Fotografie & Film of derden.


Artikel 12. Overige bepalingen

12.1. De vestigingsplaats van DE LEEUW Fotografie & Film is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens DE LEEUW Fotografie & Film moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

12.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van DE LEEUW Fotografie & Film is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

12.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en DE LEEUW Fotografie & Film gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.